5 The Pinan Kata 3 The Naihanchi Kata 3 The Passai Kata 2 The Kusanku Kata Gojushiho Sho Chinto